Ogólne warunki dla Restauracji

Definicje

Umowa – umowa zawarta między Klientem a Restauracją za pośrednictwem Platformy w celu zamówienia i odebrania posiłków, napojów i artykułów powiązanych.

Metody łączności – Aplikacja Dorrio Vendor bądź inne metody stosowane przez Dorrio w celu przekazania Zamówień do odpowiedniej Restauracji.

Klient – osoba fizyczna (powyżej 18. roku życia) lub osoba prawna, która składa Zamówienie w Restauracji za pośrednictwem Platformy.

Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta w Restauracji za pośrednictwem Platformy.

Usługi Płatnicze – otrzymywanie pieniędzy od Klientów zabezpieczanie środków i przekazywanie tych funduszy do Restauracji, Dorrio lub wypłacanie Klientowi zwrotu.

Płatność – płatność, o której mowa w artykule 27.

Platforma – strona internetowa (strony internetowe), aplikacje, narzędzia lub inne urządzenia Dorrio i powiązanych z nią firm oraz partnerów biznesowych, na których dostępna jest Usługa.

Ranking – ranking Restauracji przedstawiony na Platformie przez Dorrio.

Systemy Płatności Online: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości

Restauracja – firma, która przygotowuje posiłki, napoje i powiązane artykuły, a także korzysta z Usługi oraz, jeśli dotyczy, Usług Płatności na potrzeby zawierania i opłacania Umów.

Informacje o Restauracji – informacje na temat Restauracji odnoszące się m.in. do firmy i informacji kontaktowych, informacji ogólnych, asortymentu produktów (posiłki, przystawki, opcje i napoje, wraz z kompozycją, składnikami i dodatkami do posiłków i napojów, w tym informacje o alergenach, wartościach odżywczych oraz objętości, jeśli jest to ustawowo wymagane), menu, cen dla każdego indywidualnego produktu (z VAT), logotypu firmy, grafik, numerów rachunków bankowych na potrzeby wystawiania faktur i płatności, numeru VAT, godzin otwarcia, a także praw własności intelektualnej, licencji i informacji wymaganych w myśl prawa oraz innych informacji o Restauracji.

Portal restauracji – portal internetowy (http://dorrio-e855e.web.app/#/) dla Restauracji, do którego uzyskuje się dostęp po zarejestrowaniu nazwy użytkownika i hasła.

Gwarancja tej samej ceny – gwarancja Restauracji dotycząca tego, że ceny na Platformie są takie same jak ceny pobierane z tytułu produktów i usług oferowanych przez Restaurację na jej własnej stronie internetowej i w menu, wraz ze zniżkami.

Usługi – usługi i/lub aktywności inne niż Usługi Płatnicze, które są oferowane Restauracji przez Dorrio w ramach obsługi Platformy przez Dorrio, mające na celu zawieranie Umów. Dorrio może również oferować usługi pomocnicze.

Strony

 1. Dorrio spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Traugutta 129, 71-300  Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy, Szczecin–Centrum w Szczecinie, XIII Wydział  Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000889020, NIP: 8522671074, REGON: 388423702, której  przysługują prawa do portalu internetowego i domeny www.dorrio.pl, a przedsiębiorcami w rozumieniu  art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z  późn. zm.), świadczącymi usługi w zakresie gastronomii, dla których Spółka świadczy sprecyzowane  poniżej oraz w zawieranych umowach o współpracę usługi pośrednictwa handlowego, a także obsługi  płatności, prowadząca działalność na własny rachunek oraz w imieniu dowolnego podmiotu  gospodarczego lub osoby, która kontroluje, podlega kontroli lub znajduje się pod wspólną kontrolą,  bezpośrednio lub pośrednio, z udziałem Dorrio Sp. z.o.o. („Dorrio”).
 2. Niniejsze ogólne warunki dla Restauracji („Warunki”) mają zastosowanie odnośnie do Usług i Usług  Płatniczych. Wyklucza się ogólnych warunków innych stron, jak np. warunków ogólnych Restauracji.
 3. Warunki są dostępne w wersji elektronicznej pod adresem http://dorrio.pl w formie  możliwej do wydruku i zapisania.
 4. Na potrzeby korzystania z Platformy przez Klienta zastosowanie mają osobne warunki ogólne Dorrio Sp. z.o.o. obowiązujące między Dorrio a Klientem. 
 5. Restauracja jest we własnym zakresie odpowiedzialna za wypełnienie Umowy. Dorrio nie jest jej  stroną.   

Świadczenie Usługi

 1. Dorrio świadczy Usługę na rzecz Restauracji, w wyniku której zawierane są Umowy. Rolą Dorrio w zawieraniu Umów jest funkcja pośrednika działającego z ramienia Restauracji. 
 2. Dorrio będzie publikować fragmenty Informacji o Restauracji istotne dla procesu zamawiania na  Platformie, ale nie będzie weryfikować ani w jakikolwiek inny sposób sprawdzać treści. Dorrio zastrzega sobie prawo do niepublikowania Informacji o Restauracji  (lub jej części) i powiadomi Restaurację w takich przypadkach. 
 3. Dorrio może upoważnić Restaurację do samodzielnej zmiany określonych Informacji  o Restauracji na Platformie. 
 4. Dorrio opublikuje informacje istotne dla Restauracji na portalu Restauracji, takie jak  przetworzone Zamówienia, należne Płatności, faktury i płatności online.

Rejestracja Restauracji

 1. Restauracja rejestruje się w Dorrio poprzez dostarczenie Dorrio wypełnionego  formularza rejestracyjnego. Umowa dotycząca  świadczenia Usług zostaje zawarta, kiedy Dorrio potwierdzi otrzymanie i akceptację informacji  w ramach procedury „poznaj swojego klienta” oraz rejestracji Restauracji. 
 2. Dorrio może odrzucić wniosek o rejestrację Restauracji bez podania powodu. 
 3. Dane restauracyjne przetwarzane przez Dorrio są uznane za dane powiązane z Restauracją i  nie są uznane za dane osobowe zgodnie z opisem w Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  (RODO). 

Obowiązki Restauracji

 1. Restauracja:
  1. upoważnia Dorrio do zawierania Umów w imieniu Restauracji; 
  2. dostarczy Dorrio Informacje o Restauracji;  
  3. jest odpowiedzialna za kompletność i dokładność Informacji o Restauracji, które w celu uniknięciu  wątpliwości obejmują wszystkie wymagane informacje o żywności, takie jak informacje o alergenach; 
  4. dostarczy Dorrio dodatkowe informacje związane z Restauracją lub produktami Restauracji na  pierwsze żądanie Dorrio; 
  5. będzie przekazywać Dorrio zmiany w zakresie Informacji o Restauracji do czternastu (14) dni  przed ich wprowadzeniem w życie, tak aby: 
   1. firma Dorrio może przetwarzać zmienione Informacje o Restauracji, które są  wyświetlane na Platformie; lub 
   2. Restauracja może we własnym zakresie zmieniać Informacje o Restauracji, jeśli zostanie do  tego upoważniona przez Dorrio; 
  6. udziela Dorrio zgodę na używanie i przetwarzanie Informacji o Restauracji, np. na potrzeby  baz danych, platform partnerskich lub wyszukiwarek, a także przyznaje Dorrio prawo do  przyznawania osobom trzecim tych samych praw odnośnie do Informacji o Restauracji; 
  7. udziela Dorrio zgodę na oferowanie Restauracji dodatkowych usług i pobierania związanych  z tym opłat, przy czym Dorrio będzie informować Restaurację z wyprzedzeniem  o oferowanych usługach dodatkowych; 
  8. niezwłocznie poinformuje Dorrio, jeśli jakikolwiek organ inspekcji spożywczej lub jakikolwiek  inny organ prowadzi dochodzenie lub wykryje naruszenie popełnione przez Restaurację lub jej  pracowników w ramach obowiązujących przepisów dla sektora spożywczego lub jakichkolwiek innych  przepisów lub regulacji; 
  9. nie będzie dodawać żadnych odnośników na Platformie do stron internetowych osób trzecich poza  Platformą, nie będzie umieszczać żadnych reklam na Platformie, a także nie będzie stosować SEA  i/lub podobnych usług z wykorzystaniem marek i/lub znaków towarowych Dorrio bez wyraźnej zgody Dorrio; 
  10. będzie traktować pracowników i dostawców Dorrio z szacunkiem i przyzwoitością; oraz 
  11. akceptuje wyrównanie stosowane przez Dorrio odnośnie do kwot pobieranych od Klientów,  które są należne Restauracji, z wszelkimi kwotami należnymi przez Restaurację względem  Dorrio z tytułu Usługi, jak również z tytułu Usług Płatniczych, pod warunkiem że wszystkie  kwoty osiągną termin zapadalności. 
  12. rejestruje maksymalnie jedną Restaurację na Platformie pod danym adresem; 
  13. rejestruje maksymalnie jedną Restaurację na Platformie pod fizycznie oddzieloną kuchnię (operacyjną); oraz 
  14. zapewnia dostępność za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu w godzinach pracy Restauracji. 
  15. stosuje Gwarancję tej samej ceny. Jeśli Restauracja złamie Gwarancję tej samej ceny, różnica między  ceną podaną na Platformie a ceną pobraną poza Platformą zostanie: 
   1. naliczona Restauracji przez Dorrio; oraz 
   2. zwrócona przez Dorrio Klientowi w postaci vouchera. 

Restauracja będzie dostosowywać ceny na Platformie do tych na swojej stronie internetowej i we  własnym menu, wraz ze zniżkami. Dorrio może również dostosowywać ceny na Platformie do  tych na stronie internetowej i w menu Restauracji, wraz ze zniżkami;  

Gwarancje i zabezpieczenia Restauracji

 1. Restauracja: 
  1. gwarantuje, że spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje; 
  2. gwarantuje, że posiłki, napoje i inne produkty, które są oferowane i podawane Klientowi, nadają się  do spożycia i spełniają odnośne wymogi (informacyjne) dotyczące obowiązujących przepisów dla  sektora spożywczego oraz powiązanych z nimi przepisów i regulacji; 
  3. gwarantuje, że niezwłocznie poinformuje Dorrio w razie jakichkolwiek zmian w kompozycji,  składzie i dodatkach, które mogą powodować alergie i nietolerancje; 
  4. gwarantuje, że posiada wszystkie wymagane licencje na potrzeby prowadzenia Restauracji i  dotyczące Umowy; 
  5. gwarantuje, że nie znajduje się w stanie upadłości ani nie toczy się wobec niej postępowanie  dotyczące niewypłacalności lub postępowanie restrukturyzacyjne, nie przyznano jej moratorium na  spłatę zobowiązań oraz żadne władze nie prowadzą przeciwko niej jakiegokolwiek dochodzenia ani  postępowania; 
  6. gwarantuje, że Informacja o Restauracji może być używana i przetwarzana swobodnie przez  Dorrio bez naruszania praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich; g. zwalnia Dorrio z wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw własności  intelektualnej lub innych praw osób trzecich, w tym z tytułu powiązanych kosztów poniesionych przez Dorrio; 
  7. gwarantuje, że Umowy są stworzone zgodnie z Informacjami o Restauracji (wraz z informacjami  o żywności) jak pokazano na Platformie; oraz 
  8. zwalnia Dorrio z tytułu roszczeń Klientów związanych z realizacją Umowy przez  Restaurację, jej przedstawicieli lub pracowników. 

Finalizacja i anulowanie Umów

 1. Umowa zostaje sfinalizowana, jeśli Klient zaakceptuje ofertę Restauracji, składając Zamówienie za  pośrednictwem Platformy. Restauracja we własnym zakresie odpowiada za postępowanie zgodne  z zapisami każdej Umowy. Dorrio podkreśla, że Klient we własnym zakresie odpowiada za  uiszczenie zapłaty wobec Restauracji w ramach Umowy. Dorrio odpowiada w stosownych  przypadkach wyłącznie za Usługi Płatnicze.  
 2. Dorrio będzie możliwie najszybciej przekazywać Zamówienia za pośrednictwem Platformy do  Restauracji. Restauracja zapewnia dostępność potwierdzeń Zamówienia za pośrednictwem jednej  z Metod łączności. Dorrio może zmieniać dostępne Metody łączności według własnego uznania  z uprzednim powiadomieniem.  
 3. Jeśli Zamówienie nie jest dostępne do odbioru, Restauracja powiadomi o tym Klienta w ciągu dziesięciu (10) minut od przyjęcia Zamówienia i zaoferuje Klientowi rozsądną alternatywę dla Zamówienia. 
 4. Dorrio nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dokładności i kompletności Zamówień składanych  przez Klientów. Restauracja może skonsultować każde Zamówienie z Klientem, dzwoniąc do Klienta na  numer telefonu podany w Zamówieniu Klienta. 
 5. Restauracja udostępni Zamówienie do odbioru Klientowi zgodnie z wszelkimi  ogólnymi warunkami odbioru Restauracji. 
 6. Restauracja może określić, że bezpieczne i higieniczne pakowanie Zamówienia wymaga użycia torby  z tworzywa sztucznego, a nie z papieru. Klienta nie można obciążać żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu użycia tej torby z tworzywa sztucznego, chyba że obowiązujące przepisy ustawowe i regulacje  stanowią inaczej. Toreb z tworzywa sztucznego można używać wyłącznie, jeśli jest to ściśle konieczne. 
 7. Restauracja nie będzie używać Platformy do sprzedaży produktów, których sprzedaż jest uznawana za  nielegalną (niezależnie od tego, czy odbywa się to przez Internet czy nie). 
 8. Jeśli Zamówienie obejmuje wyroby alkoholowe lub inne produkty podlegające ograniczeniom wiekowym,  w momencie odbioru Restauracja ma obowiązek poprosić Klienta o okazanie dokumentu  tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli Klient nie jest w stanie wylegitymować się  w odpowiedni sposób lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi przekazania odpowiednich produktów Klientowi. 
 9. Restauracja może anulować Zamówienie, jeśli:
  1. Klient złożył zamówienie, podając nieprawidłowe dane kontaktowe;
  2. Oferta wygasła, a Klient nie akceptuje alternatywy dla Zamówienia zaoferowanej przez Restaurację;  lub 
  3. w razie wystąpienia siły wyższej w Restauracji. 
 10. Dorrio może anulować Zamówienie, jeśli Zamówienie wydaje się fałszywe lub gdy istnieje  podejrzenie o nielegalną działalność. 
 11. Jeżeli zamówienie zostało anulowane na podstawie artykułu 23, Restauracja powiadomi o tym  Dorrio w ciągu dwóch (2) dni. Anulowania nie będą uwzględniane po upływie tego czasu.  
 12. Dorrio nie ponosi odpowiedzialności z tytułu (i) rezygnacji ze strony Klientów lub jakichkolwiek  wynikających z tego szkód oraz (ii) Klientów, którzy nie spełniają swoich zobowiązań finansowych wobec  Restauracji.  

Płatność z tytułu Usługi

 1. Jako Płatność z tytułu Usługi Restauracja zapłaci Dorrio, co następuje (w każdym przypadku  zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami): 
  1. opłata miesięczna; 
  2. prowizja od każdej Umowy (która przysługuje również w przypadku anulowania Zamówień przez  Restaurację); 
  3. wszelkie koszty administracyjne z tytułu każdej Umowy (również po anulowaniu przez Restaurację);
  4. wszelkie koszty poboru; 
  5. wszelkie domyślne odsetki z tytułu faktur, które nie są opłacone w terminie; oraz
  6. wszelkie koszty administracyjne i inne koszty z tytułu korzystania z Usługi oraz usług dodatkowych  zapewnionych Restauracji przez Dorrio. 
 2. Dorrio może jednostronnie wprowadzić zmiany w zakresie Płatności lub nałożyć dodatkowe  opłaty na Restaurację z tytułu usług dodatkowych. Jeśli Dorrio jednostronnie wprowadzi zmiany  w zakresie Płatności lub opłat dodatkowych, Dorrio powiadomi odpowiednio Restaurację przed  pobraniem jakiejkolwiek Płatności lub świadczenia jakichkolwiek usług wiążących się z dodatkowymi  opłatami. 
 3. Dorrio ma prawo do zwiększenia prowizji z tytułu każdej Umowy o dodatkowe 5 punktów  procentowych, jeśli Restauracja trwa w naruszeniu tych Warunków po tym, jak została ona powiadomiona  przez Dorrio o ich naruszeniu. Zwiększona prowizja będzie pobierana przez jeden miesiąc lub  przez cały czas trwania w naruszeniu. 
 4. Restauracja zrzeka się wszelkich praw do rekompensaty. 
 5. Firma Dorrio ma prawo (ale nie obowiązek) do wyrównania kwot pobranych od Klientów, które  są należne Restauracji – z tytułu zamówień złożonych za pośrednictwem Platformy – z wszelkimi  kwotami, które Restauracja jest winna wobec Dorrio z tytułu Usługi, jak również z tytułu Usług  Płatniczych, pod warunkiem że wszystkie kwoty osiągną termin zapadalności. Strony uzgadniają, że  kwoty pobrane od Klientów stają się niezwłocznie należne do przekazania przez Dorrio na rzecz  Restauracji. Wyrównanie może odbywać się co tydzień lub co miesiąc – według uznania Dorrio

Opinie i ranking Restauracji

 1. Dorrio zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom możliwość wydawania opinii i oceniania realizacji Umów przez  Restaurację. 
 2. Dorrio może opublikować opinie na Platformie i usuwać je z Platformy według własnego  uznania. Dorrio nie konsultuje z Restauracją treści, publikacji lub usuwania opinii napisanych  przez Klientów. 
 3. Dorrio nie odpowiada wobec Restauracji za treść opinii i wszelkie związane z tym skutki  niepożądane. Opinie nie odzwierciedlają opinii Dorrio, ale opinię Klientów. 
 4. Restauracje nie mogą umieszczać opinii na temat siebie samych na Platformie.  

Termin i zakończenie Usługi

 1. Dorrio przyznaje Usługę na czas nieokreślony od daty akceptacji rejestracji Restauracji przez Dorrio.
 2. Strony mogą zakończyć Usługę na piśmie pod warunkiem zachowania okresu powiadomienia  wynoszącego jeden (1) miesiąc. Restauracja może zakończyć Usługę wyłącznie, jeśli wszystkie  zobowiązania płatnicze wobec Dorrio zostały uregulowane. Jeżeli Restauracja przedłoży  wypowiedzenie umowy, Dorrio ustali datę, od kiedy Zamówienia w Restauracji nie będą już  przyjmowane. Restauracja będzie realizować Umowy, dopóki wszystkie zobowiązania płatnicze  Restauracji wobec Dorrio zostaną uregulowane. 
 3. Dorrio może zawiesić Usługę, jeśli Restauracja złamie postanowienia niniejszych Warunków lub  działa na szkodę dobrego imienia i reputacji Platformy i/lub Dorrio 
 4. Dorrio może niezwłocznie zakończyć świadczenie Usługi, jeśli Restauracja:
  1. złamie postanowienia Warunków; 
  2. dostarczy nieprawidłowe lub niekompletne informacje na etapie rejestracji lub nie zaktualizuje  stosownie takich danych; 
  3. (wielokrotnie) uzyskuje negatywne opinie od Klientów; lub 
  4. (wielokrotnie) zamieszcza opinie na temat swojej własnej Restauracji na Platformie.  

Zakres odpowiedzialności Dorrio

 1. Wszelka odpowiedzialność firmy Dorrio wobec Restauracji ogranicza się do zakresu  dozwolonego w myśl prawa. Ogólna odpowiedzialność firmy Dorrio wobec Restauracji ogranicza  się do kwoty wypłaconej w danej sprawie w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy  Dorrio. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie dokonano płatności na podstawie tego rodzaju  ubezpieczenia, wszelka odpowiedzialność firmy Dorrio ogranicza się do kwoty 1 000 PLN  (tysiąc złotych). 

Procedura składania skarg

 1. Restauracja we własnym zakresie odpowiada za rozpatrywanie skarg Klientów, które odnoszą się do  realizacji Umów. 

Prywatność Klientów

 1. W związku z Umowami Restauracje otrzymają dostęp do danych osobowych klientów. 
 2. Każda ze stron będzie osobno pełnić rolę administratora danych osobowych, które są przetwarzane do  własnych celów oraz przy użyciu własnych środków i/lub w imieniu danej strony. Oznacza to, że obie  strony niezależnie od siebie ponoszą odpowiedzialność za przetwarzane danych osobowych,  w przypadku których (częściowo) określają cele i środki w kontekście niniejszych Warunków. 
 3. Restauracja zna politykę prywatności Dorrio i będzie postępować zgodnie z nią, a także zgodnie  z odnośnymi przepisami ochrony danych. Aktualną wersję oświadczenia o prywatności można znaleźć na  Platformie.  
 4. Restauracja nie będzie udostępniać danych osobowych Klientów osobom trzecim i nie będzie angażować  się w komunikację z Klientami w tematach innych niż związane z celami realizacji Umów. 
 5. Restauracja natychmiast (i bez zbędnej zwłoki) powiadomi firmę Dorrio na piśmie o wszelkim  wycieku danych osobowych, o którym jest jej wiadomo w związku z danymi osobowymi Klientów, a także  będzie informować firmę Dorrio na bieżąco na temat tego rodzaju wycieków danych.  
 6. Żaden fragment niniejszych Warunków lub omawianych w nich ustaleń nie ma na celu uznania  którejkolwiek ze stron za i) podmiot przetwarzający drugiej strony; lub ii) współadministratora wraz ze  sobą odnośnie do danych osobowych, którymi jedna strona dzieli się z drugą. 

Pozostałe postanowienia

 1. Dorrio może jednostronnie wprowadzać zmiany w zakresie niniejszych Warunków i będzie  publikować zmienione warunki ogólne na Platformie. 
 2. Relacja prawna między Dorrio a Restauracją podlega prawu polskiemu. Spory wynikające z tej  relacji prawnej lub związane z nią będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Szczecinie. 
 3. Restauracja nie może zastawiać ani przenosić praw i zobowiązań wynikających z Usługi oraz Usług  Płatniczych wobec Dorrio, chyba że Dorrio wyrazi zgodę na tego rodzaju przeniesienie  z wyprzedzeniem i na piśmie. Dorrio może przenieść lub zastawić swoje prawa lub  zobowiązania wynikające z Usługi i Usług Płatniczych wobec osób trzecich. 
 4. Restauracja zachowa w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Usługi, Usług Płatniczych oraz wszystkie informacje związane z odnoszącymi się do nich warunkami handlowymi. 
 5. Jeśli jakikolwiek zapis zawarty w tych Warunkach jest unieważniony, nieważny lub nieegzekwowalny  w całości lub w części, tego rodzaju zapis lub odnośna jego część nie będzie miała wpływu na ważność,  wiążący efekt i egzekwowalność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach.